INFO: Pravna lica – arhiva i normativna akta

0 Comments

Sva pravna lica koja u svom radu produkuju arhivsku građu i dokumentarni materijal  su u obavezi da, u skladu sa odredbama Zakona o kulturnim dobrima (Sl. glasnik RS br. 71/94), opišu i definišu svoje kancelarijsko poslovanje u vidu usvojenog opšteg pravnog akta – Pravilnika o kancelarijskom i arhivskom poslovanju.

U prilogu ovog Pravilnika neophodno je izraditi i usvojiti još jedan akt – Listu kategorija registraturkog materijala sa rokovima čuvanja (spisak svih vrta/tipova dokumenta koja nastaju u poslovanju pravnog lica, u tabelarnoj formi, struktuiran po organizacionim celinama), kojom se određuju u skladu sa Zakonom, rokovi čuvanja za svaku vrstu/tip dokumenta.

Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju sa Listom kategorija registraturskog materijala sa rokovima čuvanja, uz Zahtev za nadležni Istorijskia arhiv, je potrebno posle usvajanja i overe, dostaviti na dobijanje Saglasnosti na iste, čime ova akta postaju pravosnažna.

Svako pravno lice koje u svom radu produkuje arhivsku građu i dokumentarni materijal, je u obavezi da vodi evidenciju o nastaloj arhivskoj građi i evidentira je u Arhivskoj knjizi.

Zahvaljujući toj evidenciji omogućeno je Izlučivanje dokumentacije kojoj je istekao zakonski rok obaveznog čuvanja, što podrazumeva njeno poverljivo uništavanje, a nakon obaveznog dobijanja Saglasnosti za izlučivanje te dokumentacije od strane nadležnog Istorijskog arhiva (Zakon o kulturnim dobrima, član 131.), kome se prethodno upućuje Zahtev za realizovanje ove aktivnosti.

Izlučivanjem dokumentacije pravno lice se osobađa dokumentacije za koju više ne postoji zakonska obaveza njenog daljeg čuvanja i operatvne upotrebljivosti, čime arhiva postaje organizovanija, operativnija i ekonomičnija. Ova aktivnost se sprovodi jedanput godišnje, obično krajem tekuće i početkom nastupajuće godine, ali se može u slučaju potrebe, realizovati i više puta u toku godine.