Procena potrebe za arhiviranjem, osmišljavanjem i implementiranjem najpovoljnijih rešenja koje će uštedeti novac još je jedna u nizu usluga koje kompanija Iron Mountain pruža svojim korisnicima. Usluge konsaltinga se odnose na razvoj dobro struktuiranog i organizovanog sistema vođenja dokumentacije, koji će odgovarati Vašim potrebama.

Tokom konstaltinga sagledavaju se sve potrebe svakog pojedinačnog dela i svakog sektora kompanije. Ova usluga je potpuno u skladu sa zakonskom regulativom kao i propisima koje nalaže nadležni istorijski arhivi.

Bez obzira na privrednu granu kojoj pripadate, kompanija Iron Mountain ima sveobuhvatno rešenje koje je prilagodljivo potrebama svakog klijenta. Poveravanjem  dokumentacije kompaniji Iron Mountain, klijenti mogu biti sigurni da se njihovom dokumentacijiom upravlja profesionalno.

Konsultantske usluge koje kompanija Iron Mountain pruža su:

  • Stručna pomoć u izradi Pravilnika o Kancelarijskom i Arhivskom poslovanju u skladu sa članom 38.stav 1. Zakona o kulturnim dobrima (Sl.Glasnik RS br.71/94),
  • Stručna pomoć u izradi Lista Kategorija Registraturskog Materijala sa Rokovima čuvanja u skladu sa članom 38.stav 1. Zakona o kulturnim dobrima (Sl.Glasnik RS br.71/94) i u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji (Sl. Glasnik br.46/206 i 111/2009),
  • Stručna pomoć u izradi i vođenju Arhivske knjige.