POLITIKA KVALITETA

Sigurna, metodična, efektivna, efikasna i finansijski povolja rešenja Iron Mountain d.o.o. pruža u oblasti upravljanja arhivama zasnovana na načelima kvaliteta.

U procesu pružanja usluga, naša vizija je zadržati lidersku poziciju u Srbiji i sa prepoznatljivim kvalitetnom usluge postati lider na tržištima u regionu.

Kroz kontinuirane promene, koje se realizuju u okviru tržišta koje postavlja sve oštrije zahteve, resurse koji su ograničeni, konkurentnost koja se teško stiče a lako gubi, tehnologiju koja postaje pokretač razvoja i korisnike kao istinske sudije o kvalitetu Iron Mountain svoju viziju temelji na:

  • liderskoj ulozi rukovodstva i kreiranju okruženja koje ohrabruje saradnike da kroz postavljene ciljeve ostvaruju viziju,
  • usredsređenju na korisnika usluge u cilju stalnog povećanja njegovog zadovoljstva,
  • potpunom uključivanju zaposlenih i njihovim prihvatanjem odgovornosti za rešavanje problema i unapređenje procesa,
  • zadovoljstvu zaposlenih pri obavljanju posla, sticanju novih znanja i veština kao i slobodnom razmenom iskustava i rezultatima organizacije,
  • procesnom pristupu,
  • sistemskom pristupu menadžmentu,
  • kontinualnom unapređenju usluga, procesa i sistema, neprekidnim poređenjem performansi sa postavljenim ciljevima,
  • odlučivanju na osnovu činjenica,
  • razvoju uzajamno korisnih odnosa sa isporučiocima radi stvaranja dugoročne saradnje na obostranu korist,
  • doslednoj primeni sistema menadžmenta kvalitetom i sertifikaciji prema različitim zahtevima standarda smanjujući rizik neusaglašenosti sa zahtevima zakona i propisa stvarajući dodatnu vrednost organizaciji, zaposlenima, osnivačima i društvu.