INFO: Pravna lica – arhiva i normativna akta

Sva pravna lica koja u svom radu produkuju arhivsku građu i dokumentarni materijal  su u obavezi da, u skladu sa odredbama Zakona o kulturnim dobrima (Sl. glasnik RS br. 71/94), opišu i definišu svoje kancelarijsko poslovanje u vidu usvojenog opšteg pravnog akta – Pravilnika o kancelarijskom i arhivskom poslovanju.

U prilogu ovog Pravilnika neophodno je izraditi i usvojiti još jedan akt – Listu kategorija registraturkog materijala sa rokovima čuvanja (spisak svih vrta/tipova dokumenta koja nastaju u poslovanju pravnog lica, u tabelarnoj formi, struktuiran po organizacionim celinama), kojom se određuju u skladu sa Zakonom, rokovi čuvanja za svaku vrstu/tip dokumenta.

Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju sa Listom kategorija registraturskog materijala sa rokovima čuvanja, uz Zahtev za nadležni Istorijskia arhiv, je potrebno posle usvajanja i overe, dostaviti na dobijanje Saglasnosti na iste, čime ova akta postaju pravosnažna.

Svako pravno lice koje u svom radu produkuje arhivsku građu i dokumentarni materijal, je u obavezi da vodi evidenciju o nastaloj arhivskoj građi i evidentira je u Arhivskoj knjizi.

Zahvaljujući toj evidenciji omogućeno je Izlučivanje dokumentacije kojoj je istekao zakonski rok obaveznog čuvanja, što podrazumeva njeno poverljivo uništavanje, a nakon obaveznog dobijanja Saglasnosti za izlučivanje te dokumentacije od strane nadležnog Istorijskog arhiva (Zakon o kulturnim dobrima, član 131.), kome se prethodno upućuje Zahtev za realizovanje ove aktivnosti.

Izlučivanjem dokumentacije pravno lice se osobađa dokumentacije za koju više ne postoji zakonska obaveza njenog daljeg čuvanja i operatvne upotrebljivosti, čime arhiva postaje organizovanija, operativnija i ekonomičnija. Ova aktivnost se sprovodi jedanput godišnje, obično krajem tekuće i početkom nastupajuće godine, ali se može u slučaju potrebe, realizovati i više puta u toku godine.

Iron Trust d.o.o. Beograd – ELEKTRONSKO ARHIVIRANJE I ELEKTRONSKA ARHIVA

Društvo za informatiku Srbije, Udruženje informatičke delatnosti Privredne komore Beograda i Udruženje korisnika arhivskih tehnologija Arhiv info, organizovali su 25. decembra 2014. godine u Privrednoj komori Beograda Okrugli sto na temu ELEKTRONSKO ARHIVIRANJE I ELEKTRONSKA ARHIVA.

ELEKTRONSKO_ARHIVIRANjE_29122014

Predstavnici kompanije IRON TRUST d.o.o. Beograd učestvovali su u radu okruglog stola.

Srećni praznici

Kompanija Iron Trust d.o.o. Beograd svim svojim poslovnim partnerima i prijateljima želi srećne predstojeće praznike.

cestitka

Iron Trust d.o.o. Beograd – Startegija razvoja e-Uprave

U organizaciji Društva za informatiku Srbije, Privredne komore Srbije – Udruženja za elektronske komunikacije i informaciono društvo i  Privredne komore Beograda – Udruženja Informatiče delatnosti, održan je okrugli sto na temu Nacrta strategije razvoja e-Uprave i Akcionog plana za period 2015-2018.

Skup je kao voditelj otvorila gospođa Jelena Jovanović, sekretar Udruženja za elektronske komunikacije i informaciono društvo PKS, a  svojim uvodnim izlaganjima gospodin Sava Savić, pomoćnik ministra u Ministarstvu za trgovinu, turizam i telekomunikacije i gospodin Nikola Marković, predsednik Društva za informatiku Srbije. U radu ovog okruglog stola su učestvovali predstavnici Vlade Srbije, raznih institucija, preduzeća, IT kompanija, kao i mnogi drugi zainteresovani učesnici.

Sagledana je neophodnost formiranje autoritativne institucije direktno odgovorne premijeru, u čijoj nadležnosti bi se nalazilo sprovođenja ove strategije. Naglašena je bitnost postojanja uređenih nacionalnih registara kao osnovnog preduslova za funkcionisanje elektronskih servisa, uz obezbeđivanje finansijskih resursa za sprovođenje Akcionog plana i primenu novih internet tehnologija.

Predstavnici kompanije IRON TRUST d.o.o. Beograd su i ovom prilikom, uzeli učeće u radu ovog okruglog stola.

Startegija_eRazvoj_11122014

#BudiHuman

Kompanija Iron Trust d.o.o. Beograd podržava rad Humanitarne fondacije Novi Beograd.

BudiHuman

Cilj projekta #BudiHuman je da se pomogne stanovnicima, udruženjima i ustanovama kojima je pomoć neophodna. Iako je Fondacija osnovana od strane Opštine Novi Beograd svi građani i građanke Srbije i sva udruženja i ustanove u Republici Srbiji imaju pravo da koriste servis.